Jste Čech a rozvádíte se s vaším německým manželem či manželkou, se kterým máte společné děti a majetek. U kterého soudu budete řešit péči o dítě, u kterého rozvod a u kterého majetek? Záleží na vašem státním občanství, na státním občanství druhého manžela nebo na tom, ve které zemi skutečně žijete? A podle jakých pravidel se bude dělit majetek?

 

1. Který soud bude řešit svěření dítěte do péče, rozvod a majetek? Podle jakého práva?

🔴 Pokud máte společné nezletilé dítě, musíte ještě před rozvodem a vypořádáním majetku podstoupit řízení o úpravu péče a výživného, které bude projednávat soud státu, v němž má toto dítě obvyklý pobyt, a to podle práva tohoto státu.

⚫ Tzv. rozhodné právo pro rozvod, tedy právní řád, kterým se vaše právní poměry budou řídit, se určí primárně podle místa, kde měli manželé poslední obvyklé bydliště. Pokud toto místo nelze bez obtíží určit, stanoví předpisy další kritéria.

🔴 Rozhodným právem pro vypořádání majetku bude právo státu, v němž manželé měli první společný obvyklý pobyt, nejsou-li dány žádné výjimky podle evropských nařízení.

⚫ Místně příslušným soudem k projednání rozvodu bude soud toho státu, na jehož území měli manželé poslední společné obvyklé bydliště. Pokud jste tedy naposled žili s manželem či manželkou v Německu, bude věc projednávat německý soud. Stejný soud bude zpravidla rozhodovat i o rozvodu.

🔴 Pokud jste tedy na počátku manželství žili s druhým manželem v Německu, zplodili jste společné dítě, které dosud žije s druhým manželem v Německu a těsně před vaším odloučením s druhým manželem jste žili v Německu, bude všechny tři záležitosti projednávat německý soud podle německého práva, a to přesto, že již řadu let žijete v Česku.

2. Jaké jsou podmínky pro rozvod?

Podmínky pro rozvod podle německého práva se dost podobají podmínkám podle českého práva. Manželství musí být hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Nevyvratitelnou domněnkou pro tento rozvrat je, že spolu manželé více než 1 rok nežijí. Rozvod lze řešit stejně jako v Česku současně s vypořádáním majetku, anebo samostatně, bez vypořádání majetku. V druhém případě pak mají manželé stejně jako podle českého práva 3 roky na podání návrhu na vypořádání majetku.

3. Vypořádání majetku mezi manžely

🤷‍♂️ Zde je situace absolutně odlišná od klasických českých manželství. Zatímco podle českého práva manželé nabývají veškerý majetek za trvání manželství v zásadě do společného jmění s tím, že existují určité výjimky, v německém právu manželé po celou dobu trvání manželství nabývají majetek a zavazují se k dluhům samostatně s tím, že na konci manželství mají právo na vypořádání svých majetkových přírůstků. To znamená, že od výše konečného majetku manžela sníženého o jeho dluhy odečteme výši jeho počátečního majetku, potom tuto částku vydělíme dvěma a na tuto polovinu má druhý manžel nárok.

🤷‍♂️  Aby nedocházelo k tomu, že jeden z manželů účelově převede svůj majetek těsně před rozvodem na třetí osobu, aby druhý z manželů dostal menší podíl, zavádí německý zákon dvě pravidla. Zaprvé, k nakládání s majetkem jako celkem (což německé soudy chápou jako min. 85 – 90 % majetku daného manžela) je potřeba souhlasu druhého manžela, jinak je převod neúčinný. Zadruhé, do tzv. konečného majetku manžela se započítává i majetek, který tento manžel v posledních 10 letech převedl bezúplatně na třetí osobu (tj. darováním).

4. Další administrativní záležitosti spojené s rozvodem

Podstoupili jste výše uvedené nepříjemnosti, vaše manželství bylo rozvedeno, ale přijde vám dopis od německé zdravotní pojišťovny, že končí vaše společné zdravotní pojištění s manželkou a že si máte najít jinou pojišťovnu? I to se může stát. Německý právní řád totiž umožňuje pro manžele společnou účast na veřejném zdravotním pojištění či podávat společná daňová přiznání, která jsou finančně velmi výhodná.

🔴Můžete na těchto společných „produktech“ participovat dále i po rozvodu?

⚫ Pokud ano, jak dlouho?

🔴 Co dělat, když vás manžel či manželka odhlásí z trvalého pobytu? Musíte si zařizovat zdravotní pojištění u jiné pojišťovny, když jste sice německý státní občan, ale dlouhodobě žijete v Česku?

⚫ S těmito i dalšími otázkami Vám poradí zkušený právník z oblasti česko-německého práva.