Má-li dojít ke zrušení společnosti s ručením omezeným bez právního nástupce, je zapotřebí provést její likvidaci. Tento proces je časově i finančně velmi náročný a i při hladkém průběhu a existenci „prázdné schránky“ čítá na 20 kroků a trvá minimálně 6 – 9 měsíců.

Kdo rozhoduje o zrušení s.r.o. a jejím vstupu do likvidace?

V případě tzv. dobrovolného zrušení s.r.o. s likvidací o výše uvedeném rozhoduje valná hromada, a to pouze v případě, že tak stanoví zakladatelské právní jednání. Pro přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Toto rozhodnutí vyžaduje formu notářského zápisu.

Neobsahuje-li společenská smlouva žádné ujednání v tomto směru, musí se na zrušení společnosti s likvidací dohodnout všichni společníci a toto rozhodnutí musí být rovněž učiněno ve formě notářského zápisu.

V některých případech může zrušení společnosti s likvidací nařídit autoritativně orgán veřejné moci (tzv. nedobrovolná likvidace). O jaké případy se jedná?

Může v případě tzv. nedobrovolného zrušení soud jmenovat likvidátorem dosavadního člena statutárního orgánu i bez jeho souhlasu?

Kdo rozhoduje o jmenování likvidátora?

V případě tzv. nedobrovolné likvidace rozhoduje o jmenování likvidátora rejstříkový soud, tedy krajský soud určený podle sídla společnosti. V jaké výši se odměna pohybuje? Kdo to stanoví?

Jedná-li se o dobrovolnou likvidaci, tj. situaci, kdy o zrušení s.r.o. a jejím vstupu do likvidace rozhodla společnost sama (ať již dohodou všech společníků nebo rozhodnutím valné hromady), rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odměně sama společnost. Pokud společenská smlouva nesvěřuje volbu likvidátora do rukou valné hromady, panuje spor nad tím, zda je k tomu potřeba dohoda všech společníků, nebo o jmenování rozhodne statutární orgán.

Kdo rozhoduje o odměňování likvidátora?

Pakliže společenská smlouva o rozhodování o odměně likvidátora mlčí, kdo o tom bude rozhodovat? Valné hromadě přiznává ZOK pouze pravomoc rozhodování o volbě a odvolání likvidátora, nikoliv také o jeho odměňování, na rozdíl od dřívější úpravy v ObchZ. Může o tom i přesto rozhodnout valná hromada v rámci tzv. zbytkové působnosti? Nebo zde převáží § 163 OZ přiznávající statutárnímu orgánu veškerou působnost, kterou společenská smlouva nebo zákon nesvěří jinému orgánu? Lze odměnu likvidátora považovat za plnění ve smyslu § 61 ZOK, které musí odsouhlasit valná hromada? Pokud ano, jaká většina je potřebná k přijetí?

A co když společnost vznikla ještě za účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník („ObchZ“) a tato společnost neprovedla tzv. opt-in k ZOK a ke zrušení takové společnosti s likvidací dochází až za účinnosti OZ a ZOK? Podle jakého předpisu se určí pravomoc orgánů k určení odměny likvidátora?

Zdanění odměny likvidátora

Z odměny likvidátora se hradí daň z příjmů fyzických osob dle § 6 zákona o daních z příjmů, tj. z příjmů ze závislé činnosti jako u zaměstnance, a z této odměny je také potřeba odvést zdravotní a sociální pojištění stejně jako u zaměstnance. Co když ale funkci likvidátora vykonává advokát jakožto osoba samostatně výdělečně činná?

Návrh na zápis do obchodního rejstříku: přes notáře, nebo rejstříkový soud?

Soudní poplatek za návrh na přímý zápis podaný přes notáře je levnější než soudní poplatek za návrh podaný prostřednictvím rejstříkového soudu. Je však podání návrhu přes notáře opravdu levnější? Není potřeba uhradit ještě další poplatky, o nichž  zákon nehovoří? A co výpis likvidátora z rejstříku trestů? Může ho po Vás notář nebo soud požadovat?

Návrh na zápis změny údajů do obchodního rejstříku

Jakou formou je nejlepší návrh podat? Doporučenou poštou, nebo datovou schránkou? Když ho pošlu datovou schránkou s přílohami zkonvertovanými do elektronické formy a podepsanými elektronickým podpisem, musí to soud akceptovat? Je v souladu evropská legislativa týkající se účinků elektronického podpisu s vnitrostátním zákonem o veřejných rejstřících?

Co zapsat do ostatních skutečností?

Musím dokládat výpis z rejstříku trestů, nebo si ho soud obstará sám?

Pokud je likvidátorem advokát činný jako OSVČ na IČO, zapíše se do rejstříku jeho IČO a sídlo, nebo datum narození a bydliště?

Co všechno musím založit do sbírky listin, aby mi nehrozila sankce?

Celý článek naleznete ve vydání č. 3/2021 časopisu Daňová a hospodářská kartotéka.