Princip náhrady nákladů řízení (tzv. soudní výlohy) funguje tak, že klient platí svého advokáta zpravidla podle hodinové sazby (např. 2.500,- Kč/hod.), a pokud spor vyhraje, uloží soud protistraně zpravidla povinnost, aby klientovi nahradila náklady řízení podle tarifní hodnoty, počtu úkonů a rozsahu úspěchu ve věci. I když tedy vyhrajete soudní spor na plné čáře, nemusíte paradoxně z protistrany dostat nazpět vše, co jste investovali do svého advokáta.

 

Výpočet smluvní odměny advokáta aneb kolik zaplatím svému advokátovi?

Klient platí služby svého advokáta většinou podle hodinové sazby, tedy jedná se o smluvní časovou odměnu. Smluvní odměna znamená, že je stanovena na základě dohody advokáta a jeho klienta, nikoli právním předpisem. Časová odměna znamená, že se odvíjí od skutečně vynaloženého času (tj. složitosti věci), bez ohledu na počet úkonů právní služby.

Například sepis žaloby v jednoduché rutinní věci může zabrat včetně studia spisu např. 2 – 3 hodiny, zatímco taková žaloba na vrácení peněz z důvodu vad na rozsáhlé stavbě opírající se o znalecký posudek může zabrat třeba i 10 hodin. Tato časová smluvní odměna také není závislá na případném úspěchu či neúspěchu ve věci. Pokud jsou již před zahájením sporu karty rozdány v neprospěch klienta, slušný advokát na to klienta upozorní, a pokud klient i přesto trvá na podání žaloby, nese si případné riziko prohry sám.

Vedle smluvní hodinové odměny si advokát účtuje také náhradu času promeškaného při cestě na soud a zpět, hotové výdaje (např. nafta a amortizace vozu za cestu na soud a zpět), a je-li plátcem DPH, také DPH.

Vyčíslení náhrady nákladů řízení aneb kolik dostanu nazpátek, když vyhraju?

Pokud klient spor vyhraje, soud zpravidla uloží protistraně povinnost, aby mu nahradila náklady řízení. Tato náhrada se přitom nepočítá podle skutečné hodinové odměny, vyúčtované Vaším advokátem, nýbrž podle tarifní hodnoty sporu (zpravidla žalovaná částka), počtu úkonů právní služby, které Váš advokát vykonal, a rozsahu úspěchu ve věci. Jednotlivé úkony specifikuje a výši náhrady nákladů řízení stanovuje vyhláška č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif.

Co patří mezi úkony právní služby podle této vyhlášky?

⭐ příprava a převzetí zastoupení

⭐ sepis předžalobní výzvy

⭐ sepis žaloby

⭐ účast na jednání

sepis vyjádření k vyjádření protistrany

Jaké druhy nákladů Vám musí protistrana nahradit, když vyhrajete?

1️⃣ mimosmluvní odměna advokáta — za úkony uvedené výše

2️⃣ náhrada paušálních výdajů (tzv. režijní paušál) — 300,- Kč za každý úkon

3️⃣ soudní poplatek

4️⃣ náhrada cestovních výdajů (nafta a amortizace)

5️⃣ náhrada promeškaného času za cestu na jednání a zpět, pokud se soud nachází v jiném městě než kancelář advokáta

6️⃣ DPH, pokud je Váš advokát plátcem DPH

Níže znázorňuji tři modulové kalkulace náhrady nákladů řízení pro případ plného úspěchu ve věci:

 

Příklad č. 1 — Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu („EPR“) – jednodušší spor

Smluvní odměna advokáta a hotové výdaje – to, co zaplatím já Náhrada nákladů řízení – to, co dostanu zpátky

Žalovaná částka:

 

30.000,- Kč + úroky z prodlení Tarifní hodnota: 30.000,- Kč

Smluvní odměna advokáta:

 

2.500 Kč/hod. x 4 hod. (schůzka s klientem, studium spisu, příprava předžalobní výzvy a návrhu na EPR) = 10.000,- Kč Výše mimosmluvní odměny advokáta za jeden úkon: 2.300,- Kč
Soudní poplatek: 1.200,- Kč Počet úkonů právní služby: 3 (nejkratší možný průběh)
  Mimosmluvní odměna advokáta celkem: 6.900,- Kč
Režijní paušál (300 Kč / úkon) 900,- Kč
Soudní poplatek 1.200,- Kč
Celkem: 11.200,- Kč Celkem: 9.000,- Kč

 

Příklad č. 2 — Žaloba o zaplacení peněžité částky – složitější spor

Smluvní odměna advokáta a hotové výdaje – to, co zaplatím já Náhrada nákladů řízení – to, co dostanu zpátky

Žalovaná částka:

 

500.000,- Kč (+ úroky z prodlení) Tarifní hodnota: 500.000,- Kč

Smluvní odměna advokáta:

 

2.500 Kč/hod. x 40 hod. = 100.000,- Kč Výše mimosmluvní odměny advokáta za jeden úkon:

10.300,- Kč

 

Soudní poplatek: 25.000,- Kč Počet úkonů právní služby (žaloba, písemná vyjádření, soudní jednání):

12

 

Znalecký posudek:

15.000,- Kč

 

Mimosmluvní odměna celkem: 123.600,- Kč

Cestovní výdaje:

 

5.000,- Kč Režijní paušál: 300 Kč / úkon právní služby 3.600,- Kč
  Náhrada hotových výdajů (soudní poplatek, znalecký posudek, cestovné): 45.000,- Kč
Celkem: 140.000,- Kč Celkem: 172.200,- Kč

 

Příklad č. 3 – Spor o nepeněžité plnění — žaloba o vyklizení bytu

Smluvní odměna advokáta a hotové výdaje – to, co zaplatím já Náhrada nákladů řízení – to, co dostanu zpátky

Žalovaná částka:

 

nepeněžité plnění Tarifní hodnota: 10.000,- Kč

Smluvní odměna advokáta:

 

2.500 Kč/hod. x 15 hod. = 37.500,- Kč Výše mimosmluvní odměny advokáta za jeden úkon: 1.500,- Kč
Soudní poplatek: 1.000,- Kč Počet úkonů právní služby (žaloba, písemná vyjádření, soudní jednání): 5
Náhrada za promeškaný čas (1.000,- Kč/hod.): 4.000,- Kč Mimosmluvní odměna celkem: 7.500,- Kč

Cestovní výdaje:

 

3.000,- Kč Režijní paušál: 300 Kč / úkon právní služby 1.500,- Kč
  Náhrada za promeškaný čas: 800,- Kč
Náhrada hotových výdajů (soudní poplatek, znalecký posudek, cestovné): 4.000,- Kč
Celkem: 46.500,- Kč Celkem: 13.800,- Kč

 

Shrnutí

Jak vidíte, náhrada nákladů řízení určená tabulkově podle vyhlášky (tzv. advokátní tarif) se může zásadně lišit od toho, co klient svému advokátovi skutečně zaplatí na hodinové odměně. Poskytnutá náhrada nákladů řízení může být vyšší než zaplacená smluvní odměna, přibližně stejná, ale také nižší než smluvní odměna, kterou svému právnímu zástupci skutečně zaplatíte.

Proč se skutečně zaplacená odměna tolik liší od náhrady nákladů podle vyhlášky?

🔴 advokátní tarif je přes dvacet let starý a i přes četné novelizace nereflektuje vývoj cen právních služeb na trhu

🔴 ne všechnu práci, kterou advokát musí při zastupování vynaložit, advokátní tarif označuje jako úkon právní služby — např. studium spisu, které například ve složitějších trestních věcech může čítat desítky hodin, avšak advokátní tarif s ním nijak nepočítá

🔴 advokátní tarif je nespravedlivý — např. za spor o neplatnost výpovědi z nájmu bytu dostanete daleko nižší náhradu než u žaloby na zaplacení peněžité částky, protože předmět řízení nelze vyčíslit penězi

Rozdíl mezi skutečně vynaloženými výdaji na advokáta a náhradou nákladů řízení podle advokátní tarifu bohužel nelze vymáhat z titulu nároku na náhradu škody.

Výše uvedené příklady jsou pouze vzorovou modulací. Skutečná výše bude záležet na skutečném počtu provedených úkonů právní služby (tj. písemné vyjádření, jednání na soudě, odvolání apod.). K jejímu snížení může dojít také v případě částečného zpětvzetí žaloby v průběhu řízení nebo částečného zamítnutí žaloby.

V případě neúspěchu ve věci naopak klient musí platit svého advokáta hodinovou odměnou a ještě k tomu musí nahradit protistraně náklady řízení dle advokátního tarifu. Proto je důležité si ještě před podáním žaloby nechat vypracovat od advokáta právní analýzu na přibližnou šanci na úspěch.