🔴 V 9. díle seriálu Případy prvního oddělení pod názvem „Totožnost“ se zabývali policisté otázkou zadržení pachatele arabské národnosti, který spáchal vraždu na území ČR, na území cizího státu a jeho následným vydáním k trestnímu stíhání do České republiky.

Proč ho nemůže zadržet česká policie? Pravomoc českých orgánů je omezena pouze na území ČR. Pokud česká policie potřebuje pomoc cizího státu se zadržením podezřelé osoby a jejím předáním k trestnímu stíhání do ČR, musí požádat český soud o vydání evropského zatýkacího rozkazu (tzv. eurozatykač) nebo mezinárodního zatýkacího rozkazu.

🔴 Tři možnosti, jak zadržet a stíhat osobu, která uprchne do ciziny:

1️⃣ Vyžádaný je státním příslušníkem členského státu EU a dožadující stát je členem EU (např. ČR požádá Německo, aby zadrželo českého pachatele v Německu) – použije se tzv. eurozatykač: lze vydat za účelem předání k trestnímu stíhání pro trestný čin s horní sazbou min. 12 měsíců nebo za účelem předání k výkonu trestu odnětí svobody v délce min. 4 měsíce; spolupráce probíhá přímo mezi soudy obou států, ingerence ministra spravedlnosti není potřeba; tento postup je nejrychlejší;

2️⃣ Vyžádaná osoba není státním příslušníkem členského státu EU (např. Moldavie), ale trestný čin spáchala na území státu EU (např. Polsko), takže dožadující stát je státem EU – dožadující stát vydá eurozatykač, a pokud některý ze států EU podezřelého zadrží, vezme ho do předběžné vazby. Pokud bude vyžádaný souhlasit se svým předáním na území dožadujícího státu, proběhne tzv. zjednodušené řízení, kdy soud dožádaného státu rozhodne ihned pravomocně o předání na území dožadujícího státu a zároveň o přeměně předběžné vazby na předávací vazbu. Poté bude vyžádaný převezen na území dožadujícího státu, kde proběhne trestní řízení, v němž se rozhodne o vině a trestu. 

Pokud vyžádaný se svým předáním souhlasit nebude, proběhne klasické extradiční řízení, kdy soud vydá usnesení, odvolací soud ho přezkoumá, dožadující stát musí doložit žádost o vydání, vyžádaný má právo podat podnět k doplnění této žádosti, a nakonec je potřeba získat souhlas ministra spravedlnosti dožádaného státu.

3️⃣ Vyžádaná osoba není státním příslušníkem státu EU (např. Číňan), trestný čin byl spáchán mimo území EU (např. Čína), takže dožadujícím státem je nečlen EU (Čína) – v tomto případě se nevydává eurozatykač, ale mezinárodní zatykač (např. Red Notice od Interpolu). Pokud vyžádaný nesouhlasí se zjednodušeným předáním, proběhne klasická extradice (viz bod 2).

V rámci klasické extradice je potřeba přezkoumat: 

⭕ zda není naplněna některá z výluk předání (např. hrozící trest smrti v dožadujícím státě)

⭕ zda je dána oboustranná trestnost (tzn. čin, který je trestný podle práva dožadujícího státu, je trestný i v dožádaném státě),

vzájemnost (tj. záruka dožadujícího státu, že by ve zrcadlovém případě postupoval obdobně),

záruky dodržování lidských práv (právo na obhájce, na nezávislý a nestranný soud, odvolání)

princip speciality (vyžádaný může být v dožadujícím státě stíhán jen pro ten konkrétní skutek, pro který je vydán, nemůže být stíhán také pro další případné skutky),

⭕ důvodnost trestního stíhání (naplnění důvodného podezření ze spáchání trestného činu).

⚫ Důležité je říci, že soud, který rozhoduje o přípustnosti vydání do cizího státu, neposuzuje trestný čin jako takový, tj. zda ho obviněný spáchal či nikoliv. Rozhoduje pouze o procesních otázkách, tj. zda jsou dány důvody vazby a zda je vydání do ciziny přípustné.

🔴 Celý díl najdete zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120260002-totoznost/